હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

કમ

નામ

હોદો

ફોન  ફેકસ નંબર

સરનામુ

કચેરી

ધર

શ્રી પી બી ગોંદીયા, આઈ પી એસ  

કમાન્‍ડન્‍ટ જનરલ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૬

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજ્ય, લાલદરવાજા, અમદાવાદ 

શ્રી બી.વી.રાણા

સિનિયર સ્‍ટાફ ઓફિસર

૨૫૬૨૧૧૩૪

૯૯૨૫૩૪૦૦૦૪

૩, ચંદ્રોદય એપાર્ટમેન્ટ, ભાઇકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ

શ્રી . જે. શિકલીગર

નાયબ સચિવ,  સિનિ.સ્‍ટા. ઓફિસર, અને સિવિલ ડીફેન્‍સ

૨૫૬૨૦૮૯૧

૯૬૦૧૨૬૪૬૫૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૩

પ્‍લોટ નં  ૨૬૧  , સેકટર    સી માં ગાયત્રી શકિતપીઠ પાસે ગાંધીનગર 

શ્રી બી.વી.રાણા

સિનિયર સ્‍ટાફ ઓફિસર

૨૫૬૨૧૧૩૪

૯૯૨૫૩૪૦૦૦૪

૩, ચંદ્રોદય એપાર્ટમેન્ટ, ભાઇકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ

શ્રીમતી. એચ. કે. બોડાત

હિસાબી અધિકારી

૨૫૬૨૬૩૩૦

-----

, સીધ્યાચલ એપાર્ટમેન્ટ, ટી.વી. ટાવર પાસે ડ્રાઇવીંગ રોડ, અમદાવાદ

શ્રીએસ.એસ.રાઠોડ

જુનિયર સ્‍ટાફ ઓફિસર(બોર્ડરવી)

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૮૨૫૬૪૭૦૨૮

- નિકુંજ બંગલોઝ, વિભાગ-, સહકારીજીન રોડ,

હિંમતનગર.

શ્રી આર. આર પરમાર

જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (મહેકમ)

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૯૭૮૫૪૦૮૮૫

૫, સદાશીવ એપાર્ટમેન્ટ, હીરાભાઇ ટાવર, મણીનગર, અમદાવાદ.

શ્રી.એન. એચ.ભાવસાર

જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (વહીવટ)

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૮૯૮૦૯૩૪૪૦

૧૯, સિધ્ધિવિનાયક સોસાયટી, નિર્માણ ટાવર, આર.સી.ટેકનીકલ રોડ, અમદાવાદ

શ્રી.એસ.એલ.પટેલ

જુનિયર સ્‍ટાફ  ઓફિસર  ( તાલીમ )

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૪૨૮૧૩૨૩૫૨

/૮૦૭, મહાલક્ષ્‍મી સોસાયટી, આદિનાથ નગર, ઓઢવ, અમદાવાદ

૧૦

શ્રી.એમ. ડી. જોષી           

હેડકલાર્ક

(વહીવટી શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

-----

, પ્રિયદર્શીની એપાર્ટમેન્‍ટ, વાસણા બેરેજરોડ, વાસણા 

૧૧

શ્રીમતી.કે. જે. ભટ્ટ

હેડકલાર્ક

     ( મેહેકમ શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

-----

૨૩, શ્વેતાંજલિ સોસાયટી, વિભાગ-, હસુભાઇ પાર્કની પાસે, જોધપુર ગામ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫

૧૨

શ્રીમતી જે. એચ. મહેતા

હેડકલાર્ક

(સ્‍ટોર શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

-----

/૩૦૪અશ્વલેખા એપાટમેન્‍ટ, દેસાઇપાર્ક, વસ્‍ત્રાપુર રેલ્‍વેકોસીંગ રોડ, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ  

3

શ્રી. એચ. એચ. મિનામા

હેડકલાર્ક

(સ્‍ટોર શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

-----

૧૮/ઇશ્‍વરકૃપા સોસાયટી, ભવાનપુરા ચાંદલોડીયા અમદાવાદ 

૧૪

શ્રીએમ. એચ. દોલાણી

હેડકલાર્ક

(હિસાબી શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

૭૪૦૫૬૪૭૧૯૫

૪૧૦/ મખ્‍દુમનગર, સૈપદવાડી, વટવા, અમદાવાદ   

૧૫

શ્રી.જી. એસ. પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક

(અન્‍વેષણ શાખા) 

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૪૨૮૭૬૮૦૫૮

એમ/૯૪/૧૧૫૭, ઉદય એપાર્ટમેન્‍ટ, ટેલીફોન એક્ષચેન્‍જ પાછળ, નારણપુરા ,અમદાવાદ - ૬૩

           

૧૬

શ્રી.જી. કે. પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક

     બોર્ડરવીંગ શાખા

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૪૦૯૫૧૦૬૨૨

, ગોકુળધામ સોસાયટી, ગાયત્રી સ્‍કુલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ.

૧૭

શ્રી. બી. એલ. રહેવર

સબ ઇન્‍સ્‍પેટર  ઇન્‍સ્‍ટકટર

     ( એમ. ટી શાખા)

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૪૨૮૯૭૩૨૦૦

/૧૦૦૨ અંબીકાનગર, ઓઢવ, અમદાવાદ  

૧૮

શ્રી. આર. કે. ભોઇ

સબ ઇન્‍સ્‍પેટર ઇન્‍સ્‍ટકટર

(તાલીમ શાખા) 

૨૫૬૨૬૩૩૦

૯૪૨૮૦૦૧૦૨૫

//, શકિતનગર, સોસાયટી, લાલ બંગલા પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ-૪૩

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-08-2018