હું શોધું છું

હોમ  |

ખાતા નાં વડા નાં તાબા ની કચેરી ઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

ક્રમ

અધિકારીનુ નામ

નિમણુંકનો હોદ્દો

કચેરીનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સિનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧

(મહેકમ, તાલીમ, બોર્ડરવીંગ,સ્ટેટ કંટ્રોલ એમ.ટી.,હિસાબ, આઇ.ટી, બાંધકામ)   

એપેલેટ અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૧૬૪

સિનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૨

(વહીવટ, અન્વેષણ,સ્ટોર્સ,રજીસ્ટ્રી,રેકર્ડ)  

એપેલેટ અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૦૧૨

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર

(બો.વીંગ અને તાલીમ) 

જાહેર માહિતી અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર

(મહેકમ, રજીસ્ટ્રી,રેકર્ડ)  

જાહેર માહિતી અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૦૨૩

હિસાબી અધિકારી

(હિસાબી અને અન્વેષણ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ લાલદરવાજા અમદાવાદ

 

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારી

એપેલેટ અધિકારી 

જીલ્લાનુ નામ

ટેલિફોન નંબર

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, અમદાવાદ શહેર.

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  અમદાવાદ શહેર

અમદાવાદ શહેર

૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, અમદાવાદ રૂરલ.

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  અમદાવાદ રૂરલ

અમદાવાદ રૂરલ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૭

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, ગાંધીનગર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

૨૩૨૨૬૧૫૫

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, મહેસાણા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, મહેસાણા

મહેસાણા 

૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, પાટણ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, પાટણ

પાટણ

૦૨૭૬૬-૨૫૫૧૪૩

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, સાબરકાઠા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  સાબરકાંઠા

સાંબરકાંઠા હિંમતનગર

૦૨૭૭૨-૨૪૦૬૧૬

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, બનાસકાંઠા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા પાલનપૂર

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૮

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,

ખેડા

 

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  ખેડા

ખેડા

૦૨૬૮-૨૫૬૬૧૨૨

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, આણંદ .

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  આણંદ

આણંદ

૦૨૬૯૨-૨૨૪૦૯૫૬

૧૦

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, પંચમહાલ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  પંચમહાલ

પંચમહાલ

૦૨૬૭૨-૨૪૨૪૪૬

૧૧

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, દાહોદ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  દાહોદ

દાહોદ

૦૨૬૭૩-૨૪૪૩૪૫

૧૨

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, વડોદરા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, વડોદરા

વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૧૩

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, ભરૂચ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  ભરૂચ

ભરૂચ

૦૨૬૪-૨૨૬૦૧૫૦

૧૪

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, સુરત

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  સુરત

સુરત

૦૨૬૧-૨૪૬૫૬૪

૧૫

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, નર્મદા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  નર્મદા

નર્મદા

૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

૧૬

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, વલસાડ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  વલસાડ

વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૫૪૨૭૫

૧૭

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, નવસારી

 

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  નવસારી

નવસારી 

૦૨૬૭૩-૨૮૦૩૮૪

૧૮

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  સુરેન્દ્રનગર

સુરેન્દ્રનગર

૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૯૮

૧૯

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, રાજકોટ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  રાજકોટ

રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૭૯૩૨૮

૨૦

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, જામનગર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  જામનગર

જામનગર

૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૬૨

૨૧

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, જુનાગઢ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  જુનાગઢ

જુનાગઢ

૦૨૫૮-૨૬૫૦૧૦૨

૨૨

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, પોરબંદર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  પોરબંદર

પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

 

 

૨૩

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, ભાવનગર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  ભાવનગર

ભાવનગર

૦૨૭૮-૨૪૨૩૦૧૧

૨૪

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, અમરેલી

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  અમરેલી

અમરેલી

૦૨૭૯૨-૨૨૨૫૧૭

૨૫

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, કચ્છ-ભૂજ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  કચ્છ-ભુજ

કચ્છ-ભુજ

૦૨૮૩૨-૨૫૦૧૬૧

૨૬

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, તાપી

 

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  તાપી

તાપી(વ્યારા)

૦૨૬૨૬-૨૨૧૫૧૮

૨૭

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, ડાંગ-આહવા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  ડાંગ-આહવા

ડાંગ-આહવા

૦૨૬૩-૨૨૦૨૪૮

૨૮

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, અમદાવાદ શહેર.

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  અમદાવાદ શહેર

ગીર-સોમનાથ

૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

૨૯

હેડકલાર્ક અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી, મહીસાગર

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  મહીસાગર

મહીસાગર

--

૩૧

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી બોટાદ

 

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  બોટાદ

બોટાદ 

૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

૩૨

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી છોટા ઉદેપુર 

 

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  છોટાઉદેપુર 

છોટાઉદેપુર

૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

૩૩

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી અરવલ્લી  

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  અરવલ્લી 

અરવલ્લી

--

૩૪

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી દેવભૂમિ દ્વારકા   

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  

દેવભૂમિ દ્વારકા

 

દેવભૂમિ દ્વારકા

૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

૩૫

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી મોરબી    

 

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ અને એપેલેટ અધિકારી,  જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી,  

મોરબી

 

મોરબી

૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તાલીમ સેન્ટર હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનુ નામ/હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીનુ નામ અને હોદ્દો 

જીલ્લાનુ નામ

ટેલિફોન નંબર

સ્ટાફ  ઓફીસર  અને જાહેર માહિતી અધિકારી જરોદ તાલીમ કેન્દ્ર,  જીલ્લો : વડોદરા  

કમાન્ડન્ટ  (વર્ગ-૧)

જરોદ તાલીમ કેન્દ્ર , જરોદ

૦૨૭૪૮-૨૭૮૧૮૩

સેન્ટર કમાન્ડર અને જાહેર માહિતી અધિકારી

માધવનગર તાલીમ કેન્દ્ર . તા:સાણંદ

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧

હોમગાર્ડઝ હેડક્વાટર

અમદાવાદ.   

માધવનગર તાલીમ કેન્દ્ર માધવનગર

૦૨૭૭૧-૭૨૯૪૩૩૮

સેન્ટર કમાન્ડર જાહેર માહિતી અધિકારી

સુંઢીયા તાલીમ કેન્દ્ર . તા: વડનગર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧

હોમગાર્ડઝ હેડક્વાટર

અમદાવાદ.   

સુંઢીયા તાલીમ કેન્દ્ર સુંઢીયા

૦૨૬૬-૮૨૭૪૨૯૪

 

 

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનુ નામ/હોદ્દો

એપેલેટ અધિકારીનુ નામ અને હોદ્દો 

જીલ્લાનુ નામ

ટેલિફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર અને જાહેર માહિતી અધિકારી બટાલીયન કમાન્ડન્ટશ્રી બોર્ડરવીંગ નં-૧

પાલનપૂર   

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ અને એપેલેટ અધિકારી  

બટાલીયન કમાન્ડન્ટશ્રી બોર્ડરવીંગ નં-૧

પાલનપૂર

નં-૧ બટાલીયન પાલનપૂર

૦૨૭૪૨-૨૪૫૨૯૭

સ્ટાફ ઓફીસર (વર્ગ-૨) જાહેર માહિતી અધિકારી બટાલીયન કમાન્ડન્ટશ્રી બોર્ડરવીંગ નં-૨ ભુજ  

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ અને

એપેલેટ અધિકારી  

બટાલીયન કમાન્ડન્ટશ્રી બોર્ડરવીંગ નં-૨

ભુજ

નં-૨ બટાલીયન કચ્છ-ભૂજ 

૦૨૮૩૨-૨૭૫૩૦૪૨

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-05-2018