હું શોધું છું

હોમ  |

નાગરિક અધિકાર પત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

- નાગરિક અધિકારપત્ર -

નિષ્કામ માનદ સેવા  રાષ્ટ્રીય સેવામાં જોડાવો

(૧)   ગૃહરક્ષક દળમાં ભરતી થવા માટે નીચે મુજબની લાયકાત નિયત કરેલી છે.

 • ઓછામાં ઓછું ધોરણ સાત(૭) પાસ.
 • ઉંમર ૧૮ વર્ષથી વધુ અને પ0 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઇએ.
 • સરકારશ્રીએ નિયત કરેલાં ધોરણો મુજબ તે તબીબી અને શારીરિક દ્રષ્ટિએ યોગ્ય હોવો જોઈએ.

(૨)   ગૃહરક્ષક દળના સભ્યોનાં કાર્યો  અને ફરજો

 • પોલીસ મદદમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવી.
 • સરકારી મકાનોની ચોકી કરવી.
 • કુદરતી  અને માનવસર્જિત આપત્તિ સમયે બચાવ-રાહતની કામગીરી બજાવવી.
 • રાજ્ય સરકાર અથવા કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રી વખતોવખત સોંપે તેવી ફરજો બજાવવી.

નોંધઃ- આ સંસ્થા માનદ છે. સભ્યો પગારદાર કે કાયમી  કર્મચારી નથી. જેથી પગાર ચૂકવવામાં આવતો નથી. ફક્ત ભથ્થું જ બેન્ક મારફતે ચૂંકવવામાં આવે છે.

(૩)   ગૃહરક્ષક દળના ભથ્થાઓ ફરજ પર બોલાવવામાં આવે ત્યારે . . .

 • સ્થાનિક પાંચ કલાકથી વધુ ફરજ માટે   ફરજ ભથ્થું રૂપિ‍યા ૫૦
 • સ્થાનિક અસામાન્ય સંજોગોમાં ૧૨ કલાકથી વધુ ફરજ માટે  રિફ્રેશમેન્ટ ભથ્થું રૂપિ‍યા પંદર
 • આઠ કિ.મી. બહારની ફરજ માટે ફરજ ભથ્થાં ઉપરાંત ચૂકવેલું ખરેખર ભાડું
  દૈનિક ભથ્થું સમય પ્રમાણે
  રૂપિ‍યા પંચાવન
 • પોકેટ એલાઉન્સ એક પરેડના રૂપિ‍યા ૧૪ મહીનામાં ચાર પરેડમાંથી બે પરેડ અઢી કલાક કરવી ફરજિયાત છે.
 • માનદ સભ્યોના હોદ્દાની મુદત ત્રણ વર્ષની છે.
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-07-2015