હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

અંદાજપત્ર  

સને ૨૦૧૬-૧૭ અંદાજપત્ર જોગવાઇ

ક્રમ

હિસાબી સદર

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ (લાખમાં)

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૧) નોન પ્લાન

૮૩૬૦૯૪

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૧) પ્લાન

૨૦૬૯૭

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૨) બોર્ડરવીંગ નોન પ્લાન

૪૮૮૮૩૬

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૧) બોર્ડરવીંગ પ્લાન

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૩) હોમગાર્ડઝા વેલ્ફેર એન્ડ બેનોવેલન્ટ ફંડ

૫૦૦

 

અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮ અંદાજપત્ર જોગવાઇ

ક્રમ

હિસાબી સદર

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ (લાખમાં)

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૧)

૯૯૭૫૦૪

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૨) બોર્ડરવીંગ

૫૬૨૮૮૩

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૩) હોમગાર્ડઝા વેલ્ફેર એન્ડ બેનોવેલન્ટ ફંડ

૫૦૦

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-05-2017