હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

-     હોમગાર્ડઝ કચેરી અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી કમાન્ડન્ટ જનરલ,  હોમગાર્ડઝ અને નિયામક, નાગરીક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજય અમદાવાદની જગ્યા પર નીચે મુજબના અધિકારીઓએ ફરજ બજાવેલ છે.

શ્રી ઉદયન ચિનુભાઇ બેરોનેટ (માનદ)

૧/૫/૬૦ થી ૧૬/૯/૮૭

શ્રી શીવલાલ (આઇ.પી.એસ.)મ

૧૭/૯/૮૭ થી ૪/૧/૯૦

શ્રી બી.કે.ઝા (આઇ.પી.એસ.)

૯/૧/૯૦ થી ૩૧/૩/૯૦

શ્રી એ.કે.ટંડન (આઇ.પી.એસ.)

૬/૪/૯૦ થી ૫/૭/૯૧

શ્રી એસ.એન.સિંહા (આઇ.પી.એસ.)

૩/૯/૯૧ થી ૧૧/૯/૯૨

શ્રી જે.એસ.બિન્દ્રા (આઇ.પી.એસ.)

૭/૧૦/૯૦ થી ૧૩/૧૨/૯૩

શ્રી સી.પી.સિંગ (આઇ.પી.એસ.)

૧૪/૧૨/૯૩ થી ૩૦/૧૧/૯૫

શ્રી પી.લે.બંસલ (આઇ.પી.એસ.)

૧/૧૨/૯૫ થી ૩/૬/૯૬

શ્રી વિજયસિંહ ગુમાન (આઇ.પી.એસ.)

૪/૬/૯૬ થી ૭/૬/૯૭

૧૦

શ્રી કે.એસ.ચતુવેદીં (આઇ.પી.એસ.)

૭/૬/૯૭ થી ૨૧/૪/૯૮

૧૧

શ્રી આર.ડી.તામ્હણે (આઇ.પી.એસ.)

૧૮/૫/૯૮ થી ૩૦/૯/૨૦૦૦

૧૨

શ્રી કે.એસ.ચતુવેદીં (આઇ.પી.એસ.)

૨૧/૧૦/૨૦૦૦ થી ૧૦/૪/૦૨

૧૩

શ્રી આર.એન.ભટ્ટાચાર્ય (આઇ.પી.એસ.)

૧૧/૪/૦૨ થી ૨૨/૫/૦૨

૧૪

શ્રી એ.કે.ભાર્ગવ (આઇ.પી.એસ.)

૨૩/૫/૦૨ થી ૯/૧૧/૦૩

૧૫

શ્રી એમ.કે.ટંડન (આઇ.પી.એસ.)

૧૦/૧૧/૦૩ થી ૨૩/૨/૦૫

૧૬

શ્રી એ.સી.ભાર્ગવ (આઇ.પી.એસ.)

૨૪/૨/૦૫ થી ૩૧/૧૦/૦૫

૧૭

શ્રી પી.સી.પાંડે (આઇ.પી.એસ.)

૧/૧૧/૨૦૦૫ થી ૨૬/૧/૨૦૦૬

૧૮

શ્રી જી.સી.રાયગર (આઇ.પી.એસ.)

૨૭/૧/૨૦૦૬ થી ૩૦/૬/૨૦૦૭

૧૯

શ્રી દિપક સ્વરૂપ (આઇ.પી.એસ.)

૧/૭/૨૦૦૭ થી ૨૫/૭/૨૦૦૮

૨૦

શ્રી રાજન પ્રિયદર્શી (આઇ.પી.એસ.)

૨૫/૭/૨૦૦૮ થી ૨૬/૨/૨૦૦૯

૨૧

શ્રી આર.એમ.એસ.બ્રાર (આઇ.પી.એસ.)

૨૬/૨/૨૦૦૯ થી ૩૦/૧૧/૨૦૧૦

૨૨

શ્રી એસ.કે.સિન્હા (આઇ.પી.એસ.)

૧/૧૨/૨૦૧૦ થી ૧૬/૯/૨૦૧૧

૨૩

શ્રી પ્રમોદકુમાર (આઇ.પી.એસ.)

૨૦/૬/૨૦૧૧ થી ૨૩/૯/૨૦૧૨

૨૪

શ્રી દિપક સ્વરૂપ (આઇ.પી.એસ.)

૨૪/૯/૨૦૧૨ થી ૩૧/૩/૨૦૧૩

૨૫

શ્રી પ્રમોદકુમાર (આઇ.પી.એસ.)

૧/૪/૨૦૧૩ થી ૨૦/૧૨/૨૦૧૩

૨૬

શ્રી એચ.પી.સિંઘ (આઇપીએસ)

૨૧/૧૨/૨૦૧૩ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭

૨૭

શ્રી ગીતા જોહરી (આઇ.પી.એસ)    

૧/૪/૨૦૧૭ થી ૨/૧૦/૨૦૧૭ 

૨૮

શ્રી પ્રમોદકુમાર (આઇ.પી.એસ)

તા. ૩/૧૦/૨૦૧૭ થી ૨૮/૨/૨૦૧૮  

૨૯

શ્રી ટી.એસ.બિસ્ટ (આઇ.પી.એસ) 

તા.૬/૩/૨૦૧૮ થી ચાલુ

 

 

Page 1 [2] [3] [4]
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-05-2018